E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich z działalności Związku za rok 2001

 

Związek nasz, który w 2001 roku obchodził pięciolecie swojej działalności, bez wątpienia stał się najsilniejszą, zarówno pod względem struktur organizacyjnych jak też potencjału hodowlanego zgromadzonego w rękach jego członków, organizacją hodowlaną w rasie koni czystej krwi arabskiej w Polsce. Dalszy żywiołowy rozwój hodowli koni arabskich w naszym kraju przyczynił się do znacznego wzrostu liczby członków PZHKA.

Według danych PASB liczba zgłoszonych w 2001 roku klaczy wyniosła 600. Zauważa się niewielką tendencję spadkową w stosunku do roku poprzedniego w którym liczba zgłoszonych klaczy wyniosła 616. Na podstawie wydanych przez Księgę zezwoleń użyto w roku 2001 aż 107 ogierów! Na dzień 1 stycznia 2002 roku do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi zgłoszono 358 źrebiąt urodzonych w 2001 roku, co stanowi wzrost o 3% w porównaniu do roku poprzedniego (347). Liczba klaczy stanowiących własność naszych członków w roku 2001 wynosiła 542 z tego w stadninach AWRSP - 253.

Oczekiwana z niecierpliwością i nadzieją Ustawa o wyścigach konnych mająca regulować ,,zasady organizowania wyścigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz działalność Polskiego Klubu Wyścigów Konnych'' ukazała się wreszcie 18 stycznia 2000 roku. 15 maja 2001 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Radę PKWK. Jako jednostka organizacyjna Klub rozpoczął funkcjonowanie z dniem mianowania Prezesa PKWK tj. 1 września ubiegłego roku. Mimo podejmowanych starań, katastrofalna sytuacja polskich wyścigów konnych nie uległa zmianie. Nie znaleziono rozwiązań zarówno kapitałowych, jak i programowo-strukturalnych dla rozwoju wyścigów konnych w Polsce. Jakkolwiek sezon wyścigowy 2001 został doprowadzony do końca, nie poprawiło to sytuacji finansowej Spółki Służewiec Tory Wyścigów Konnych w Warszawie i nagrody od września ubiegłego roku nie zostały właścicielom koni do dnia dzisiejszego wypłacone. Fakt ten ogromnie dotknął środowisko hodowców i właścicieli koni pełnej i czystej krwi. Odbiło się to niekorzystnie zarówno na wynikach sprzedaży, jak i umowach dzierżaw koni do treningu wyścigowego na sezon 2002.

Niepewność co do kształtu programu i pokrycia finansowego zbliżającego się sezonu niestety nie zachęca potencjalnych inwestorów.

Natomiast, z wielką satysfakcją i radością odnotowaliśmy sukcesy, jakie nasi członkowie odnieśli w 2001 roku. Ponownie świat i Europę podbiła niezawodna Stadnina Koni Michałów, która przywiozła Polsce Puchar Narodów z Aachen i ,,trójkoronę'', tytuły: Czempionów Europy dla klaczy ESKALOPKA i ogiera EMIGRANT, Czempionki Świata dla klaczy EMANDA, Czempiona Pucharu Narodów w Aachen dla ogiera GANGES, jak również tytuły: Wiceczempionki Pucharu Narodów w Aachen i Wiceczempionki Europy dla klaczy EMANDA, Wiceczempionki Świata dla klaczy FALLADA. Gratulujemy! Doskonale spisywały się też konie wyeksportowane z Polski w latach ubiegłych. Wyhodowane w Stadninie Koni Janów Podlaski. PERSENKÓWKA została Czempionką Klaczy Międzynarodowego Pokazu w Wels (Austria) i Wiceczempionką w Towerlands (Wielka Brytania). Wielki sukces odniósł znany z toru służewieckiego znakomity wyścigowiec ogier SARMATA, uzyskując w bardzo trudnej konkurencji koni amerykańskich tytuł Czempiona Brazylii. Z wychowanków Michałowa: KORDELAS - został Czempionem Międzynarodowego Pokazu w Surrey (Wielka Brytania); EMROD - Wiceczempionem Międzynarodowego Pokazu w Vilhelmsborgu (Dania) i Czempionem Szwecji; PROGNOZA - Czempionką Szwecji; PREMIER - Wiceczempionem Międzynarodowego Pokazu w Towerlands (Wielka Brytania). Po raz pierwszy ruszyli ,,w szranki zagraniczne'' hodowcy prywatni - panowie Bogajewicz i Pietrzak. Należy życzyć im sukcesów w 2002 roku i niech będą przykładem dla innych.

Na torze wyścigowym na Służewcu ,,królowała'' w roku 2001 Stadnina Koni w Janowie Podlaskim. Rewelacyjne okazały się zwycięzca Nagrody Derby i Michałowa ogier ESPADERO oraz fenomenalna SAVVANNAH, zwyciężczyni międzynarodowej Nagrody Białki, Oaks i Nagrody Porównawczej, druga w Nagrodzie Europy, gdzie nawiązała w pięknym stylu walkę z ,,Francuzem'' ogierem Nedjam Lotois. Po ,,piętach deptała'' jej znakomita MAISHA hodowli pana Andrzeja Mroczka, druga w Oaks, zwyciężczyni w Nagrodzie Sabelliny. Doskonale spisywały się wyhodowany w SO Białka, a stanowiący własność pana Andrzeja Wójtowicza ogier MAJOR, zwycięzca Nagrody Janowa (Przychówku), jak też z tej samej stajni trójka trzyletnich zimowych faworytów: MAMBA i MED-BOY hodowli Stadniny w Bełżycach oraz FIOŁEK, hodowli SO Białka.

I. Działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym

Wybrany w roku 2001 pięcioosobowy Zarząd w osobach: Izabella Pawelec-Zawadzka - Prezes, Jerzy Białobok, Michał Bogajewicz, Marek Trela i Andrzej Wójtowicz - Członkowie, w obecności Sekretarz, pani Anny Stojanowskiej odbył dwa posiedzenia formalne oraz szereg konsultacji telefonicznych i spotkań nieformalnych przy okazji pokazów, czempionatów i przeglądów na TW.

 1. Podjął Uchwalę o zwołaniu Walnego Zjazdu PZHKA i ustalił jego termin na 16 i 17 marca oraz miejsce - w Białej Podlaskiej.

 2. Zatwierdził sprawozdanie z V Walnego Zjazdu, który odbył się w ustalonym terminie.

 3. Wprowadził do statutu zmiany uchwalone na Walnym Zjeździe.

 4. Ustalił założenia organizacyjne i programowe Wiosennego Młodzieżowego Pokazu Koni Arabskich w Białce oraz Czempionatu Polski w Janowie Podlaskim. Zatwierdził skład sędziów i Komisji Dyscyplinarnej. Prezes i Sekretarz przy udziale organizatora SO Białka spotkali się z przedstawicielami Zarządu Polskiego Towarzystwa Hodowców Koni celem uzgodnienia zasad wspólnie organizowanego Czempionatu Młodzieżowego w Białce z oddzielnym rankingiem koni hodowli prywatnej.

 5. Zatwierdził terminy pokazów w roku 2002 współorganizowanych przez PZHKA i afiliowanych przez ECAHO: Czempionat Młodzieżowy - Białka 1-2.06. i Czempionat Polski - Janów Podlaski 16.08. [w chwili publikacji termin janowskiego pokazu był już przeniesiony na 10 sierpnia - dopisek redakcji]

 6. Zatwierdził termin i warunki oraz przyjął współudział w organizacji, afiliowanego przez ECAHO Międzynarodowego Pokazu Koni Arabskich w dniach 5-6 października 2002 w Poznaniu, na terenie Hipodromu Wola.

 7. W sprawach finansowych:

  • analizował i zatwierdzał okresowe i bieżące sprawozdania finansowe;

  • uchwalił ryczałt w wysokości 500,00 zł za rozmowy telefoniczne Prezesa przeprowadzane w sprawach związkowych w roku 2001;

  • podjął decyzję o utrzymaniu 3-miesięcznej odnawialnej lokaty na kwotę 10.000,00 zł.

 8. Podjął decyzję i zatwierdził termin i program organizacji seminarium prezentacji i oceny koni w dniach 13-14.10.2002 roku w Stadninie Koni Michałów.

 9. Ustalił kandydatury na członków Rady PKWK z ramienia PZHKA w osobach: Jerzy Białobok, Michał Bogajewicz, Andrzej Guziuk, Izabella Pawelec-Zawadzka, Marek Trela. Nominację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na członków Rady PKWK otrzymali Izabella Pawelec-Zawadzka i Michał Bogajewicz.

 10. Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd podejmował następujące działania:

  • Na bieżąco monitorował sytuację finansową Związku, która uległa osłabieniu od chwili wycofania się przez Spółkę Polish Prestige z deklarowanej składki wspierającej. Podniesienie w roku 2000 skladki członkowskiej do wysokości 100,00 zł przy rosnącej liczbie członków sytuację nieco poprawiło, chociaż wynik finansowy za rok 2001 nie napawa optymizmem. Mimo monitowania, zaległości w płaceniu składek w dalszym ciągu występują. Biorąc pod uwagę stopień inflacji i ogólny wzrost kosztów należałoby się zastanowić nad podniesieniem składki rocznej i pozyskaniem większej liczby członków wspierających.

  • Członkowie Zarządu, a szczególnie zasiadający w Radzie PKWK, brali aktywny udział we wszystkich spotkaniach i obradach dotyczących prac nad realizacją i wdrożeniem zapisów Ustawy o wyścigach konnych oraz w tworzeniu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, jak też opracowywaniu wykonawczych aktów prawnych wynikających z tej ustawy. Wnioskowali również o utrzymanie i podniesienie wysokości nagród i premii hodowlanych.

  • Zarząd brał udział we wszystkich akcjach i wystąpieniach środowisk hodowlanych do władz i urzędów centralnych mających na celu ochronę hodowli i prób dzielności na torze wyścigowym.

  • Ufundował dwie specjalne nagrody w Czempionacie Polski w Janowie Podlaskim - dla najlepszego prezentera i ,,Najpiękniejszej Klaczy Arabskiej'' (klaczy, która uzyskała największą liczbę punktów). Puchary PZHKA otrzymali: pan Mariusz Liśkiewicz i klacz ESKALOPKA. Zarząd ufundował też Puchary PZHKA: w Czempionacie Młodzieżowym w Białce dla Czempionki Klaczy i w organizowanym przez PTHKA Letnim Pokazie Koni Arabskich - dla Najlepszego Konia Pokazu.

  • Tradycyjnie już ufundował Puchary i Nagrody Honorowe w Nagrodzie Sabelliny o Puchar PZHKA podczas Międzynarodowego Dnia Arabskiego. Otrzymali je - zwycięska klacz MAISHA hodowli i własności pana Andrzeja Mroczka oraz jej właściciel i trener, pan Andrzej Wójtowicz.

  • Zarząd brał czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu Pokazów Koni Arabskich w Białce i w Janowie Podlaskim.

  • Aktywnie uczestniczył w organizacji Dni Arabskich - Polska 2001.

II. Działalność Związku w okresie sprawozdawczym

 1. Kontynuowano działalność na rzecz Związku i polskiej hodowli konia arabskiego poprzez:

  • ogłoszenia i artykuły w wydawnictwach krajowych (,,Koń Polski'', ,,Konie i Rumaki'', katalogi pokazów i numery specjalne) oraz zagranicznych (,,Arabian Horse World'', ,,Time'', ,,Araber Journal'', ,,Arab Horse Society News'');

  • bezpośrednie kontakty z hodowcami i związkami zagranicznymi na kongresach i posiedzeniach WAHO i ECAHO oraz pokazach międzynarodowych.

 2. Prowadzono aktywną współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi:

  • z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w sprawach dotyczących organizacji hodowli i planów hodowlanych oraz reprezentacji w organizacjach międzynarodowych (AWRSP, delegacją Ministerstwa Rolnictwa jest głównym członkiem, przedstawicielem Polski w WAHO i ECAHO, pokrywając wynikające z tego zobowiązania finansowe zarówno, co do składek członkowskich, jak i częściowo udziału delegatów w posiedzeniach i zjazdach);

  • z Ministerstwem Rolnictwa w kwestiach ustawodawstwa dotyczącego hodowli i wyścigów, jak też dotacji z funduszu postępu biologicznego;

  • ze Spółką Służewiec Tory Wyścigów Konnych w realizacji programu wyścigowego.

 3. Dzięki współpracy ze Stadniną Koni Janów Podlaski i Państwem Lidią i Wiesławem Pawłowskimi, którzy tworzą wspaniałą stronę internetową stadniny i naszego związku, rozszerzono znacznie zakres informacji tak, aby witryna ta w niedługim czasie stała się wszechstronnym i aktualnym źródłem informacji o szerokim zasięgu.

 4. Związek ściśle współpracował z organizacjami międzynarodowymi WAHO, ECAHO oraz IFAHR, a delegaci związku brali udział w kongresach i posiedzeniach zarządów i poszczególnych komisji tych organizacji: Izabella Pawelec-Zawadzka - w Kongresach i obradach zarządów WAHO i ECAHO, Anna Stojanowska - w Kongresie ECAHO i obradach Komisji Sportowej, Jerzy Białobok - w Kongresie ECAHO i obradach Komisji ds. Pokazów, Krystyna Karaszewska - w Kongresach WAHO i ECAHO oraz posiedzeniach Redaktorów Ksiąg Stadnych.

 5. Wspólnie z Polskim Towarzystwem Hodowców Koni Arabskich Związek zorganizował Czempionat Młodzieżowy w Białce połączony z rankingiem i Czempionatem Koni Hodowli Prywatnej. Organizowany po raz drugi połączony pokaz z podwójnym rankingiem cieszy się coraz większą popularnością - w ubiegłyn roku zgromadził rekordową liczbę ponad 90 koni.

 6. Członkowie Zarządu i Związku włożyli wiele pracy w organizację i obsługę pokazów i czempionatów (Związek partcypował w kosztach organizacji, uczestniczył opracowywaniu warunków i katalogów pokazów, prowadził obsługę spraw organizacyjno-technicznych, roztoczył opiekę nad sędziami, zajął się prowadzeniem pokazów, rejestracją wyników i sprawozdawczością do ECAHO.

 7. Powołana na IV Zjeździe PZHKA Komisja Sportowa działała na rzecz promocji sportowego użytkowania koni arabskich i w opraciu o przepisy ECAHO opracowała poprawione i udoskonalone warunki rozgrywania klasy pod siodłem i klasy liberty na Pokaz w Białce. Konkurencje sportowe dla koni arabskich zaczynają w Polsce zdobywać coraz więcej zwolenników. Świadczy o tym liczna obsada klasy liberty w Białce w 2001 roku i coraz wyższy poziom klasy pod siodłem.

 8. Zespół w składzie (członkowie Komisji Hodowlanej PZHKA): pan prof. dr hab. Marian Budzyński, pani prof. Krystyna Chmiel i Prezes Izabella Pawelec-Zawadzka opracowali dla występującego o prowadzenie ksiąg stadnych ras czystych Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, wymagany ustawą o hodowli, program hodowlany dla koni czystej krwi arabskiej. Program ten, złożony przez PKWK do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjęty został bez zastrzeżeń, co w znacznym stopniu wpłynęło na decyzję Ministerstwa o przyznaniu uprawnień do prowadzenia Ksiąg Stadnych Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych i przejęciu ich od Spółki Służewiec Tory Wyścigów Konnych, co nastąpiło w dniu 18 marca 2002 roku.

III. Członkowie

W okresie od 12 marca 2001 do 15 marca 2002 roku do Związku przystąpiło 19 nowych członków. Stan członkostwa na dzień 15 marca 2002 przedstawia się następująco:

Stan wpłat z tytułu składek członkowskich na koniec 2001 roku przedstawia załączone sprawozdanie finansowe.

IV. Finanse

Stan finansów i bilans za 2001 rok przedstawia załączone sprawozdanie finansowe. Rok 2001 zamknął się dodatnim wynikiem (patrz załączony rachunek zysków i strat) w kwocie 617,00 zł. Aktualna sytuacja finansowa Związku nie pozwala na podjęcie szerszej działalności informacyjno-szkoleniowo-propagandowej. Konieczne będzie podjęcie dyskusji i decyzji, co do uaktywnienia działalności pozwalającej na zwiększenie przychodów związku. Wobec rosnącej liczby członków, w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych i właściwego funkcjonowania ,,biura'' związku oraz dostępu do informacji, niezbędnym będzie zakup faxu i podłączenie komputera, znajdującego się w dyspozycji prezesa, do sieci Internet, jak też uruchomienie poczty elektronicznej.

Uwagi ogólne:

 1. Zorganizowane w ubiegłym roku w Stadninie Koni w Michałowie seminarium na temat prezentacji i oceny koni spotkało się z dużym zainteresowaniem i cieszyło się dużą frekwencją. Wobec rosnącego zainteresowania udziałem koni w pokazach, nauką sztuki prezentacji należy przynajmniej raz do roku taki kurs z udziałem zagranicznych prezenterów organizować. Pani Annie Stojanowskiej, autorce i organizatorce kursu oraz gospodarzowi, Stadninie Koni Michałów, która udostępniła konie, w tym te najsławniejsze oraz swoich najlepszych prezenterów - należą się wyrazy uznania i serdeczne podziękowania.

 2. Aktywna działalność Komisji Sportowej ECAHO owocuje rosnącym zainteresowaniem i coraz większą liczbą międzynarodowych pokazów oraz zawodów sportowych dla koni arabskich. Hodowcy za granicą upatrują w rozwoju konkurencji sportowych alternatywę zagospodarowania wielkiej liczby koni nie uczestniczących z różnych względów w pokazach w ręku, a co za tym idzie, widzą wielką szansę poprawy słabej sytuacji rynkowej, a dalej - znacznego wzrostu cen na konie.

 

Zarząd PZHKA

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny