E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 3-5 lutego 2012 roku w Ammanie odbył się Kongres ECAHO. Poniżej przegląd tematów, które zdominowały tegoroczne obrady, na czele z pojawiającym się od jakiegoś czasu pomysłem dopuszczenia nagród pieniężnych na pokazach afiliowanych przez ECAHO.

Polskę reprezentowali:

W poczet członków stowarzyszonych przyjęto Słowację. Odrzucono starania Libanu. Przed rokiem o członkowstwo wystąpiły aż trzy organizacje z tego kraju. Dwie z nich nie złożyły aplikacji, popartych m.in. potwierdzeniem tamtejszej księgi stadnej, a trzecia złożyła aplikację po terminie. Cztery kraje zostały zawieszone w członkowstwie z powodu zaległości w składkach (Libia, Syria, Rumunia, Chorwacja).

Przyjęta została zasada, że każdy kraj musi co najmniej raz na dwa lata zorganizować pokaz (klasy C lub narodowy). Są kraje, które od wielu lat nie zorganizowały żadnego pokazu afiliowanego przez ECAHO.

Komitet Wykonawczy przyjął do realizacji projekt nowej strony ECAHO, przedłożony przez holenderską firmę. W jego ramach ma także powstać system do obsługi pokazów. Projekt ten został na razie nakreślony w bardzo ogólnym zarysie. Przedstawiciele Polski wnieśli o położenie akcentu głównie na program do obsługi pokazów i mechanizm wymiany danych z bazą ECAHO tak, by wyniki szybko ukazywały się na stronie organizacji. Celem realizatorów przedsięwzięcia powinna być możliwość wyszukania wiarygodnych wyników oraz potwierdzenia kwalifikacji koni.

Z powodu ukończenia czteroletniej kadencji Skarbnika ECAHO, Komitet Wykonawczy dokonał wyboru na kolejne cztery lata. Funkcja ta została ponownie powierzona Markowi Treli, dyrektorowi Stadniny Koni Janów Podlaski.

Najbardziej emocjonującym i chyba najistotniejszym tematem, poruszonym najpierw na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego, a następnie przedstawionym na Zgromadzeniu Ogólnym był pomysł dopuszczenia nagród pieniężnych na pokazach afiliowanych przez ECAHO. Jak wiemy, praktykę taką zapoczątkowały kraje Bliskiego Wschodu (uzyskując akceptację ECAHO), a w ostatnich dwóch latach - także organizatorzy pokazów europejskich. Organizatorzy stosują różne wybiegi, których celem jest de facto ominięcie zasad ECAHO. Pojawiło się zatem pytanie, czy nie zezwolić na „nieuniknione”. W burzliwej dyskusji na forum Komitetu wyodrębnić się dało kilka propozycji rozwiązania problemu:

Ponieważ Komitet Wykonawczy nie doszedł do porozumienia i nie sformułował jednej propozycji, Przewodniczący Jaroslav Lacina przedstawił pod głosowanie na Zgromadzeniu Ogólnym dwa rozwiązania: pełne przyzwolenie albo przyzwolenie z organiczeniami (bez ich zdefiniowania). Zgromadzenie Ogólne opowiedziało się zdecydowanie przeciw pierwszej propozycji. Głosowanie nad drugą uznało za bezcelowe.

Warto wspomnieć także o problemie omawianym na posiedzeniu Komisji Ksiąg Stadnych. Belgijska księga (BAPS) boryka się z poważnymi kłopotami, wynikającymi ze słabości procedury zmiany właściciela, którą stosuje. Rejestracja zmiany odbywa się wyłącznie na podstawie oświadczenia nabywcy, co w praktyce okazało się źródłem konfliktów między właścicielami koni oraz między właścicielami a księgą (ze sprawami sądowymi włącznie). Problem przybrał tak poważne rozmiary, że BAPS ma zamiar ubezpieczać swoich pracowników od odpowiedzialności cywilnej. Być może pomocne okażą się pozytywne doświadczenia innych ksiąg, między innymi polskiej i holenderskiej. Jak wiemy, w PASB do zarejestrowania zmiany właściciela konieczne jest przedstawienie kopii dokumentów przenoszących prawo własności. W Holandii tę rolę pełni oświadczenie podpisane przez obie strony (sprzedawcę i nabywcę konia).

Szczegółowe informacje na temat prac Kongresu i podjętych decyzji zostaną przedstawione podczas XVI Walnego Zjazdu PZHKA (24-25 marca 2012 roku).

Następny Kongres ECAHO ma się odbyć we Wiedniu.

Zamieszczono: 6 lutego 2012 r.

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny