E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 16-18 lutego 2001 odbył się w Antwerpii, Belgia doroczny Kongres Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego (ECAHO).

W Kongresie udział wzięły delegacje z 13 krajów europejskich i 5 pozaeuropejskich (usprawiedliwiono nieobecność Finlandii, Izraela i Rosji). Polskę reprezentowali:

Delegaci na Kongres (z ramienia Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - AWRSP, będącej oficjalnym członkiem ECAHO ze strony polskiej): Obrady przebiegały według następującego harmonogramu: Najważniejsze sprawy jakie zostały podjęte, poruszone i dyskutowane to:
 1. Kongres zdominowało historyczne dla organizacji wydarzenie - wybory Prezesa. Długoletni Prezes mjr. Pat Maxwell z Wielkiej Brytanii, twórca idei ECAHO i współzałożyciel organizacji po 19 latach kadencji ustąpił ze względu na stan zdrowia. Nowym Prezesem wybrany został większością głosów Pan Ferdinand Huemer z Austrii właściciel znanej stadniny ,,La Movida Arabians'', hodowca cenionego ogiera ESTEEM, ojca wielu popularnych na pokazach koni m.innymi ,,trójkoronowanej'' Czempionki Europy i Świata klaczy ESTEEMA. Pan Ferdinand Huemer sędziował dwukrotnie w Polsce i jest również organizatorem dużego prestiżowego pokazu międzynarodowego w Wels.

  Ustępującego Prezesa pożegnano podczas wzruszającej uroczystości, otrzymał on w prezencie od członków ECAHO wysokiej jakości siodło znanej szwajcarskiej firmy siodlarskiej Subben. W imieniu polskich hodowców i polskiej delegacji państwo Izabella Pawelec-Zawadzka i Jerzy Białobok wręczyli panu Maxwellowi statuetkę - posrebrzaną główkę konia arabskiego z wygrawerowanym napisem: ,,To Mjr. P.W.S.Maxwell, President of ECAHO - from Polish Breeders''. Okolicznościowy adres - list przeczytała pani Izabella Pawelec-Zawadzka. Pan Mjr. Maxwell dziękując polskim hodowcom powiedział wzruszony: ,,Wy jesteście solą tej ziemi...''

 2. Drugą bardzo istotną sprawą było uchwalenie zasadniczej zmiany do statutu organizacji w paragrafie Członkostwo, umożliwiającej tzw. ,,pełne członkostwo'' (Member) krajowi spoza Europy, dotąd stowarzyszonemu (Associate Member) z prawem dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem jednakże spełnienia określonych wymogów i uznania przez organizację ECAHO jako właściwego reprezentanta swojego kraju.

 3. W ślad za uchwałą wprowadzającą w/w zmiany przyjęto na Członków dwa kraje dotychczas stowarzyszone: Jordanię i Katar, organizatorów dużej rangi pokazów międzynarodowych w Ammanie i Doha.

 4. Przyjęto uchwałę weryfikującą status członkostwa Rosji, zatwierdzono tzw. podwójne członkostwo, występujące w przypadku Francji i Hiszpanii Dwie organizacje: państwowy Rosplemkonzawod i Stowarzyszenie Właścicieli Koni Arabskich otrzymały wspólnie status Członka i po jednym głosie.

 5. Przyjęto sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2000 oraz budżet na rok 2001. Znakomita większość wpływów ECAHO pochodzi ze składek członkowskich i afiliacji pokazów (w miarę wzrostu rangi pokazu rośnie ego ,,cena'').

 6. Zespół pod kierownictwem Pana Daniela Larssona (Szwecja) przedstawił projekt strony internetowej ECAHO i programu bazy danych, która będzie zawierała wszystkie dotychczasowe wyniki pokazów i służyła organizatorom pokazów w sprawdzaniu kwalifikacji zgłaszanych koni.

 7. Zweryfikowano i ostatecznie zatwierdzono kalendarz pokazów ECAHO w roku 2001. Cztery najważniejsze pokazy międzynarodowe klasy A, które odbędą się w 2001 roku to:
  • Towerlands, Wielka Brytania - 25-26.08.
  • PUCHAR NARODÓW - Aachen, Niemcy - 28-30.09.
  • CZEMPIONAT EUROPY - Verona, Włochy - 3-4.11.
  • CZEMPIONAT ŚWIATA - Paryż, Francja - 7-9.12.

  Polska zorganizuje w 2001 roku trzy pokazy afiliowane przez ECAHO:

  • XI Młodzieżowy Czempionat Białki i Czempionat Polski Młodych Ogierów 2 czerwca, w Stadzie Ogierów Białka, pokaz krajowy klasy C (czempionat krajowy,
  • Czempionat Polski - 10 sierpnia, w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim, pokaz krajowy klasy C (czempionat krajowy),
  • I Krajowy Pokaz Koni Arabskich - 30 czerwiec, na Torze Wyścigowym na Służewcu w Warszawie, pokaz krajowy klasy C.

 8. Komisja Pokazów:
  • dokonała wyboru Przewodniczącego, którym został ponownie Pan Klaus Beste, Dyrektor Niemieckiej Księgi Stadnej i Organizator Pucharu Narodów w Aachen;
  • dyskutowała nad projektem Kodeksu Etycznego, opracowanego przez panów Ferdinanda Huemera i Petera Uptona, który będzie obowiązywał sędziów już w roku 2001 oraz zatwierdziła opracowany w oparciu o Regulamin EAHSC kontrakt, jaki będzie zawierany pomiędzy organizatorem a sędziami. Kontrakt ten zapewni obydwu stronom właściwe korzystanie z praw i obowiązków wynikających z przepisów ECAHO w tym względzie;
  • zatwierdziła zmiany w składzie Dyscyplinarnego Sądu Apelacyjnego, którego Przewodniczącą została Pani Urszula Rahm (współzałożycielka ECAHO, wieloletni Skarbnik i członek Komisji Dyscyplinarnych), a w jego skład weszła Izabella Paweiec-Zawadzka z Polski.
  • zatwierdziła Seminaria w roku 2001:
   • członków Komisji Dyscyplinarnych - marzec - Doha, Katar,
   • Sędziów - maj - Babolna, Węgry; alternatywnie - Hiszpania;
  • wysoko oceniła Kurs Sędziowski, jaki zorganizował Polski Związek Hodowców Koni Arabskich wspólnie ze Stadniną Koni w Janowie Podlaskim w dniach 2-3 września 2000 roku w Janowie. siem osób zdało egzamin, dwie uzyskały kwalifikację na listę sędziów klasy A;
  • potwierdziła obowiązkowe badania antydopingowe czempionów w pokazach klasy A i prawo Komisji Dyscyplinarnych do zlecenia wybiórczego badania innych koni.
  • dyskutowała nad coraz bardziej narastającym problemem odchodzenia małych, niezbyt zamożnych właścicieli od przygotowywania i prezentowania osobiście koni na pokazach wobec silnej konkurencji koni będących własnością bogatych właścicieli mogących sobie pozwolić na profesjonalnych trenerów, którzy w ostatnich latach wyraźnie zdominowali ,,rynek pokazów''. Ma to niewątpliwie wpływ na spadek liczby koni biorących udział w pokazach.

  Jak wynika ze statystyk przedstawionych w sprawozdaniach Prezesa ECAHO majora P. Maxwella i Przewodniczącego Komisji Pokazów Pana Klausa Beste obserwuje się generalnie tendencję spadkową. Rok 1995 należy uznać za rok ,,porównawczy'', gdyż do roku tego wzrastała zarówno liczba wpisanych do ksiąg stadnych źrebiąt, jak również pokazów. Liczba zarejestrowanych źrebiąt w latach europejskich w roku 1995 wyniosła ok. 6.000, w roku 1999 liczba ta spadła do 5.000. Odpowiednio, liczba koni w pokazach - z 6.461 w 1995 roku spadła do 5.801 w roku 2000. W poszczególnych kategoriach pokazów liczby te kształtowały się następująco:

  • pokazy klasy C: 4247 - 2.790 koni,
  • pokazy klasy B: 536 - 1.003 koni,
  • pokazy klasy A: 527 - 499 koni,
  • Czempionaty krajowe: 1.151 - 1509 koni.

  Drastycznie spadła liczba koni w pokazach klasy C co jest dowodem na postępujący proces o którym mowa wyżej. W Niemczech próbowano organizować pokazy tylko dla ,,amatorów'', nie spotkało się to jednak z szerszym zainteresowaniem pozostając na poziomie lokalnym.

  Statystyki ECAHO podają następujące liczby dotyczące Europy:

  • hodowcy - 11.000,
  • właściciele - 29.000,
  • konie arabskie - 110.000.

  Pokazy:

  • starty - 5.800,
  • konie - 4.450,
  • wystawcy - 2.250.

  Wyścigi:

  • starty - 5.269,
  • konie - 759.

  W stosunku do ogólnej liczby, konie biorące udział w pokazach stanowią 4,0%, hodowcy/właściciele koni biorących udział w pokazach stanowią 5,6%, a konie biorące udział w wyścigach stanowią 0,7%.

  Ogólna liczba afiliowanych pokazów spadła z 77 w roku 1998 do 72 w roku 2000. Największą liczbę pokazów w roku 2000 organizowała Wielka Brytania 12, następnie Hiszpania - 9, Niemcy i Włochy - po 8, Francja - 7, Holandia i Austria - po 4, Szwecja i Dania - po 3, Belgia, Katar, Polska, Jordania i Norwegia - po 2, Izrael, Finlandia, Szwajcaria i Czechy - po 1.

  W roku 2000 pokazów klasy A było 4, klasy B - 14, Czempionatów Krajowych - 13 i klasy C - 41, w tym krajowych 31 i międzynarodowych 10.

  W swoim sprawozdaniu Pan Klaus Beste podkreślił i określił jako absolutnie nadzwyczajne sukcesy Stadniny Koni Michałów i ,,polskiego programu hodowlanego'' podczas sezonu pokazów 2000. Podczas Czempionatu. Świata, w Paryżu celebrowano uzyskanie tytułów ,,trójkoronowanych'' (Czempionat Pucharu Narodów - Aachen, Czempionat Europy - Wilhelmsborg i Czempionat Świata Paryż) przez ogiery: EKSTERN, hodowli Stadniny Koni w Michałowie, dzierżawionego przez Panią Christine Jamar-Demeersseman z Belgii oraz AJA SANGALI - czempiona młodzieżowego - hodowli Państwa M. i J. Hickford, własność J.Ware i S.Madgwick z Wielkiej Brytanii. AJA SANGALI został ,,na pniu'' w Paryżu sprzedany do Arabii Saudyjskiej, a EKSTERN powrócił do Polski i zajął boks czołowego ogiera w Stadninie Koni Michałów, ku chwale polskiej hodowli.

 9. Na posiedzeniu Redaktorów Ksiąg Stadnych omawiano:
  • zainicjowane przez FEI na forum EWG stworzenie jednolitych przepisów dotyczących warunków jakie winno spełniać nasienie ogierów przeznaczone do inseminacji. W maju przewidziane jest spotkanie Komisji Weterynaryjnej EWG w tej sprawie. Pan Xavier Quibert, Przewodniczący Komisji Redaktorów KS poinformuje członków ECAHO o podjętych ustaleniach.

  • w związku z projektem i pracami nad stworzeniem bazy danych Ksiąg Stadnych WAHO, p. Xavier Quibert przedstawił dwie możliwości na drodze do utworzenia i korzystania z niej :
   • obecnie - księgi dostarczą swoje bazy danych, co pozwoli na uniknięcie błędów, jakie popełniono przy tworzeniu World Database przez Amerykańską Księgę Stadną (AHRA),
   • w przyszłości - poprzez bezpośrednie połączenia pomiędzy księgmi i WAHO, co ponadto zagwarantuje w całości prawo własności bazy danych.

  • dyrektywy EWG w świetle których: wszystkie konie (łącznie z przeznaczonymi na rzeź mają mieć paszporty do których zostanie wprowadzona dodatkowa strona zawierająca wykazy podawanych leków jak również opis źrebięcia musi być bezwzględnie dokonany kiedy źrebię jest jeszcze pod matką,

  • Pan Xavier Quibert przedstawił ostatnie ustalenia dotyczące wprowadzenia w paszportach identyfikacyjnego numeru konia Universal Equine Life Number czyli UELN. Numer ten będzie składał się z 15 znaków z których pierwsze cztery będą określały kod kraju, następne cztery kod księgi i pozostałe numer rejestracyjny konia w księdze stadnej. Life Number wprowadzono już w rasie pełnej krwi angielskiej, w czystej krwi arabskiej termin. wprowadzenia. określi WAHO, jednakże kraje europejskie, a w szczególności członkowie Wspólnoty będą musieli podporządkować się dyrektywom EWG.

 10. Najmłodsza z Komisji ECAHO, Komisja Sportowa, pod przewodnictwem pani Elizabeth Chat z Austrii (od wielu lat organizatorki znanej imprezy pt. ARABICA, gdzie rozgrywa się szereg konkurencji jeździeckich dla koni arabskich i propagatorki sportów konnych w tej rasie) poczyniła dalsze postępy w opracowaniu i udoskonalaniu przepisów i szczegółowych zasad rozgrywania pokazów i konkursów dla koni arabskich w różnych dyscyplinach sportowych. Wydana została tzw. Zielona Książka (Green Book) na wzór Niebieskiej (Pokazy), zawierająca zbiór przepisów regulujących zasady organizowania i rozgrywania konkurencji sportowych. Dyskutowana również nad przedłożonym przez Przewodniczącą projektem zwanym Sweep Stakes Program (według wzorów amerykańskich), polegającym na utworzeniu puli nagród, pochodzącej z nominacji (wczesnych zapisów) koni 2 do 4-letnich zgłaszanych przez właścicieli do różnych konkurencji, a dzielonej według osiąganych przez te konie wyników. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i prace nad jego wdrożeniem będą dalej prowadzone.

  Pierwsze międzynarodowe konkursy we wszystkich dyscyplinach czyli A klasyczne: ujeżdżenie, skoki, WKKW, powożenie; B - Western i C - tzw. ,,rozrywkowe'' - kostiumowe i inne, odbędą się 20-21 października 2001 w Deurne, Holandia, gdzie również w październiku 2002 roku odbędzie się pierwszy Sportowy Czempionat Europy Koni Arabskich.

 11. Zatwierdzono miejsce Kongresu ECAHO 2002 - Wiedeń, Austria w m-cu. lutym. Delegat Czech Pan Jaroslav Lacina, złożył zaproszenie i gotowość organizacji Kongresu ECAHO w roku 2003 w Pradze.

Izabella Pawelec-Zawadzka

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny