E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Zgodnie z postanowieniami XIII Zjazdu PZHKA i wyrażoną na nim wolą członków związku, by ogiery czystej krwi używane w rozrodzie poddawane były ocenie, Zarząd PZHKA ustalił termin pierwszej oceny ogierów, połączonego z seminarium hodowlanym na 12-13 grudnia 2009 r.

Ogłoszenie o ocenie ogierów - wiadomość z 23.09.2009 r.

Ogiery poddane będą ocenie drogą bonitacji przez komisję złożoną z trzech sędziów - osób posiadających uprawnienia do oceny koni. Analogicznie, jak podczas prowadzonej przez wiele lat bonitacji koni w stadninach państwowych, zastosowana zostanie 100-punktowa skala. Za takim schematem opowiedzieli się uczestnicy XIII Zjazdu PZHKA. Zaprezentowane ogiery będą ubiegać się o rekomendację Związku w podziale na kategorie w zależności od uzyskanej punktacji. Lista rekomendowanych ogierów będzie opublikowana na stronie związku.

Pierwszym etapem przygotowań jest zebranie zgłoszeń od właścicieli koni. Ich liczba zadecyduje ostatecznie o organizacji oraz programie przeglądu. Ocenie mogą być poddane ogiery czystej krwi arabskiej w wieku 4 lat i starsze (wiek w roku oceny) wpisane do PASB - niezależnie od statusu właściciela tj. niezależnie od tego, czy jest on członkiem PZHKA. Wszystkie ogiery będą musiały mieć paszport z ważnymi wpisami o szczepieniach.

Po prezentacji ogierów 12 grudnia w drugiej części programu odbędzie się seminarium hodowlane. Godzina rozpoczęcia zajęć zależeć będzie od liczby koni przedstawionych komisji. Istnieje ewentualność, że część szkolenia przeniesiona zostanie na przedpołudnie w niedzielę, 13 grudnia.

System oceny ogierów - wiadomość z 31.10.2009 r.

Po przeprowadzonych konsultacjach (m.in. z wieloletnimi selekcjonerami hodowli państwowej) oraz w oparciu o dotychczas stosowane standardy w kwalifikacji ogierów do hodowli, jak też odpowiadając na liczne pytania członków PZHKA, właścicieli ogierów, Zarząd związku przedstawia zasady, które będą zastosowane podczas oceny ogierów w grudniu w Janowie Podlaskim.

 1. Ocenie będą poddane ogiery 4-letnie (ur. 2005) i starsze metodą bonitacji w skali do 100 punktów:

  • typ - 15
  • głowa/szyja - 5
  • kłoda - 15
  • nogi przednie - 10
  • nogi tylne - 10
  • kopyta - 10
  • ruch - 20
  • ogólne wrażenie - 15
 2. Skala ocen:

  • 96-100 - idealny
  • 87-95 - wybitny
  • 83-86 - bardzo dobry
  • 80-82 - dobry
  • 78-79 - zadowalający
  • 74-77 - dostateczny
  • 69-73 - niedostateczny
  • poniżej 69 - poza standardem
 3. Rekomendację PZHKA otrzymają ogiery, które uzyskają ocenę nie niższą jak 78 punktów.

 4. Oceny dokona trzyosobowa komisja. Do udziału w niej zaproszeni zostali dwaj wieloletni selekcjonerzy, którzy potwierdzili już udział. Związek czeka na odpowiedź trzeciego sędziego. Pełen skład komisji zostanie podany do 10 listopada.

Skład jury i program - wiadomość z 13.11.2009 r.

W skład jury na grudniową ocenę ogierów wejdą dwaj selekcjonerzy - Władysław Byszewski i Jerzy Budny. Trzeci sędzia zaproszony do udziału nie może przyjechać do Polski w podanym terminie. Sędziowie ustalą wspólnie noty za każdą cechę oraz każdemu właścicielowi indywidualnie przedstawią ocenę opisową. Końcowy wynik bonitacji będzie ogłoszony po zakończeniu oceny.

Zarząd PZHKA zatwierdził rozkład dnia (na podstawie liczby zgłoszonych ogierów):

W ramach seminarium hodowlanego odbędą się dwa wykłady:

Zajęcia rozpoczną się po ocenie ogierów (w zależności od liczby ogierów, które ostatecznie stawią się na przeglądzie, może dojść do drobnych przesunięć w planie seminarium).

Katalog zgłoszonych ogierów i wyniki oceny - wiadomość z 12.12.2009 r.

Ocena ogierów odbyła się 12 grudnia 2009 r. Wzięło w niej udział 10 spośród zgłoszonych 20 ogierów własności prywatnych hodowców. Rekomendację związku uzyskało 7 ogierów. Liderem został New Man pp. Wójtowiczów, który zdobył aż 84 punkty.

Po zakończeniu oceny trzy stadniny ANR zaprezentowały ogiery, które będą używane w sezonie 2010 (plik PDF).

data publikacji: 23 września 2009 r.; data aktualizacji: 29 grudnia 2009 r.


Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski

Prezes PZHKA - Anna Stojanowska

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny