E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Warunki przetargu w Stadninie Koni Janów Podlaski

1.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne na równych prawach, bez żadnych ograniczeń.

2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 zł. Rejestracja klientów przytępujących do przetargu oraz przyjmowanie wadium lub potwierdzanie wpłat wadium na konto Stadniny odbywać się będą w biurze Stadniny w dniu przetargu i trwać będą do czasu rozpoczęcia licytacji.

3.
Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków przetargu i traktowana jest jako deklaracja ich przestrzegania.

4.
Wpłacone wadium zostaje zaliczone w cenę zakupu.

5.
Wadium zostaje zwrócone wpłacającemu bezpośrednio po przetargu, o ile zakup nie dojdzie do skutku.

6.
Przetarg odbywa się w systemie licytacji jawnej, która rozpoczyna się o godzinie 12:00.

7.
Nabywcą konia zostaje osoba oferująca najwyższą cenę pod warunkiem, że została osiągnięta cena rezerwowa. W wypadku, gdy cena rezerwowa nie zostanie osiągnięta, Stadnina ma prawo przeprowadzić dogrywkę licytacyjną i sprzedać konia, jeśli komisja uzna, że oferowana cena jest zadowalająca.

8.
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu dowolnego konia bez podania przyczyny.

9.
Nabywca zobowiązany jest potwierdzić podpisem zakup każdego konia bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu.

10.
Do ceny należy doliczyć 3% VAT.

11.
Nabywca zobowiązany jest wpłacić należność za konia lub konie na konto Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

12.
Żaden koń nie zostanie wydany nabywcy zanim cena zakupu nie wpłynie na podane konto lub do kasy Stadniny.

13.
Brak wpłaty ceny zakupu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powoduje przepadek wadium oraz rozwiązanie umowy z winy nabywcy.

14.
Nabywcy zagraniczni ponoszą wszelkie koszty związane z wysyłką koni, a w szczególności koszty wymaganych badań weterynaryjnych, koszty wystawienia świadectw eksportowych i dokumentów spedycyjnych, koszty ubezpieczeń oraz koszty transportu.

15.
Odebranie konia z miejsca przetargu będzie możliwe wyłącznie w wypadku natychmiastowego uregulowania pełnej kwoty zakupu.

16.
Nabywca załaduje konia w miejscu przetargu do swojego środka transportu na własny koszt i ryzyko.

17.
Po udostępnieniu konia do załadunku na środek transportu wskazany przez nabywcę, ryzyko związane z końmi przechodzi całkowicie na nabywcę.

18.
Począwszy od 8 dnia od daty przetargu do momentu odebrania sprzedanych koni, kosztami utrzymania koni zostanie obciążony nabywca.

19.
W wypadku, gdy wyniki badań weterynaryjnych uniemożliwią wysyłkę eksportową koni, transakcja nie dochodzi do skutku, nabywca otrzymuje zwrot wadium, a koszt badań ponosi Stadnina.

20.
Wszyscy klienci, wpłacający wadium otrzymują bezpłatnie katalog lub listę koni. Wszystkie oficjalne informacje i poprawki ogłaszane podczas przetargu mają moc korygującą.

21.
Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. podczas trwania przetargu, wizytacji stajni, a zwłaszcza podczas dosiadania koni, czynią to na własne ryzyko. Organizatorzy przetargu nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu lub mieniu, poniesione przez te osoby podczas trwania przetargu oraz imprez z nim związanych.

 

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski
tel. (83) 341 30 09, 66 341 30 09 (w godz. 8:00-15:00)
fax (83) 341 33 60
biuro@skjanow.pl
Dane rejestrowe i kontaktowe spółki

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny