E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Janów Podlaski, 12.08.2015

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kod CPV: 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać poniżej:

Uprawniony do kontaktów z Oferentami:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej i częściowej.

Wadium: 10 000 zł

Kryteria oceny ofert

Miejsce składania ofert: sekretariat Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o., Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski.

Termin składania ofert upływa: 28.08.2015 o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.08.2015 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą: okres 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Ogłoszenie zostało zarejestrowane w portalu Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl pod numerem:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja zamieszczona 04.09.2015 r.

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski
tel. (83) 341 30 09, 66 341 30 09 (w godz. 8:00-15:00)
fax (83) 341 33 60
biuro@skjanow.pl
Dane rejestrowe i kontaktowe spółki
Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny